Vietnam Advertising Association

On April 2006, Vietnam Advertising Association held the 2nd congress (term 2006 – 2011) after receiving succes...

Vietnam E-commerce Association

Vào ngày 21/6/2012, NovaAds đã chính thức trở thành hội viên của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam góp phần...